Stypendium „Nauka owocuje” jest stypendium adresowanym do dzieci pracowników Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. i stanowi formę nagrody oraz materialnej pomocy dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych.

Fundatorem stypendiów jest Fundacja „Zawsze Warto” zwana dalej Fundatorem.

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem i realizatorem konkursu stypendialnego jest Fundacja „Zawsze Warto”.
2. Organem podejmującym decyzję o przyznaniu stypendiów jest Kapituła projektu.
3. W skład Kapituły wchodzi:
– dwóch przedstawicieli Fundacji
– dwóch przedstawicieli firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

§2
Kto może ubiegać się o stypendium

1. Wnioski o stypendia mogą składać uczniowie (pełnoletni) lub rodzice – prawni opiekunowie dzieci, pracowników firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. z minimum rocznym stażem pracy.
2. Stypendystami mogą zostać uczniowie:
– szkoły podstawowej (absolwenci klas IV-VIII)
– szkoły ponadpodstawowej (zakończonej maturą).
Stypendystami nie mogą być dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie wchodzą w skład Kapituły.

§3
Kryteria przyznawania stypendium

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła. Kapituła kieruje się następującymi kryteriami:
– średnia wszystkich ocen na świadectwie
– ilość ocen celujących
– ilość ocen bardzo dobrych
– opinie, rekomendacje, nagrody i wyróżnienia w konkursach.

§4
Stypendia

1. Fundator przygotował 2 stypendia roczne, płatne w równych ratach przez 10 miesięcy:
1) dla najlepszego ucznia szkoły podstawowej – 1000,00 PLN, tj. 10 miesięcznych stypendiów po 100,00 PLN miesięcznie
2) dla najlepszego ucznia szkoły ponadpodstawowej – 2000,00 PLN, tj.10 miesięcznych stypendiów po 200,00 PLN.
2. Warunkiem wypłaty Stypendium jest podpisanie przez Laureata bądź jego opiekuna umowy stypendialnej.
3. Stypendia przekazywane będą przelewem na wskazany numer rachunku bankowego przez rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego stypendystę.
Stypendia wypłacane będą od następnego miesiąca po podpisaniu umowy stypendialnej.
4. Laureaci zobowiązani są do wspierania działań Fundacji „Zawsze Warto” oraz godnego jej reprezentowania.

§5
Tryb przyznawania Stypendiów

1. Stypendium przyznaje Kapituła. Obrady Kapituły są poufne, a jej decyzje podejmowane na zasadzie konsensusu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Każdy kandydat oceniany jest niezależnie przez poszczególnych członków Kapituły.
3. Kandydaci zobligowani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
4. Podstawą ubiegania się o Stypendium jest złożenie przez kandydata stosownego wniosku wraz z załącznikami:
– kopia świadectwa szkolnego z ostatniego roku
– kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i inne fakty wymienione przez kandydata we wniosku o przyznanie stypendium
– co najmniej jeden list rekomendacyjny od nauczyciela, trenera lub dyrektora szkoły poświadczający osiągnięcia, aktywność kandydata
5. Wniosek należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca (liczy się data stempla pocztowego) na adres Fundacji Zawsze Warto: ul. Radziwiłłowska 23/8, 31-026 Kraków.
Wyniki zostaną ogłoszone do 31 lipca.
6. Wzór wniosku w załączeniu.
7. W trakcie rekrutacji Kapituła może poprosić o oryginały dokumentów do wglądu.

§6
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, a wpływających w sposób istotny na warunki realizacji Stypendium, rozstrzygnięcia podejmuje Kapituła.
2. Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Kapituła w porozumieniu z Zarządem Fundacji „Zawsze Warto”.
3. Nadzór nad projektem sprawuje Rada Fundacji.
4. Regulamin niniejszego konkursu został jednomyślnie przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji „Zawsze Warto” w dniu 10.02.2020 i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.