REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU „MATURA NA 100 PROCENT”

§1

Organizatorem Projektu jest Fundacja „Zawsze Warto”, partnerem merytorycznym Centralna Komisja Egzaminacyjna.

§2

Projekt ma charakter ogólnopolski i realizowany jest jako podsumowanie każdej kolejnej edycji egzaminów maturalnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

§3

Dla zapewnienia bezstronności i przejrzystości decyzji przyznających coroczne stypendia Fundacja powołuje Kapitułę Projektu.

§4

W skład Kapituły wchodzą:
• Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
• Wojewódzki Kurator Oświaty właściwy dla miejsca corocznej Gali projektu
• Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwy dla miejsca corocznej Gali projektu
• dwaj przedstawiciele organizatora, w tym Prezes Fundacji jako Przewodniczący Kapituły.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której wśród finalistów projektu znajdą się osoby spokrewnione z członkami Kapituły przyjmuje się zasadę, że dana osoba nie będzie uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji przyznających stypendia lub nagrody finansowe czy materialne.

§5

1. Kapituła zbiera się raz w roku, a decyzje o przyznaniu stypendiów podejmuje na podstawie otrzymanych wyników kolejnej edycji egzaminów maturalnych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2. Decyzje podejmowane są większością głosów, a w przypadku ich równej ilości decyduje głos przewodniczącego Kapituły.

§6

Kandydaci do tytułu laureata projektu „Matura na 100 procent” wyłaniani są spośród wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełnili następujące warunki:
1. W danym roku szkolnym po raz pierwszy zdawali egzamin maturalny organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
2. Przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej i ustnej albo uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad zawartych w wykazie ogłoszonym w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, co jest równoznaczne ze zwolnieniem z przystępowania do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
3. Przystąpili do co najmniej dwóch egzaminów w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.
4. Z każdego egzaminu (przedmiotu) maturalnego uzyskali wynik co najmniej 90% a z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik 100%.

§7

Spośród finalistów spełniających warunki określone w §6 tworzona jest lista laureatów według następujących kolejno kryteriów:
1. Liczba wyników 100%
2. Liczba wyników 100% z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym
3. Liczba wszystkich wyników w stosunku do liczby wyników 100 proc.
4. Średnia arytmetyczna wszystkich wyników
W przypadkach nie przewidzianych powyższymi kryteriami ostateczną decyzję dotyczącą listy laureatów podejmuje Kapituła.

§8

1. Liczbę laureatów w danej edycji projektu, na podstawie kryteriów podanych w §6 i §7, ustala Kapituła.
2. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może podwyższyć lub obniżyć kryterium, o którym mowa w §6 ust. 4.
3. Decyzja Kapituły jest ostateczna.

§9

1. Absolwenci – maturzyści spełniający kryteria określone w §6 i §7 otrzymują tytuł Laureata Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent” i dyplom, co potwierdza po weryfikacji Kapituła.
2. W miarę posiadanych środków organizator projektu funduje roczne stypendia lub nagrody. Laureatów stypendiów i nagród ustala Kapituła według kryteriów podanych w §7.
3. Organizator, raz na trzy lata, przyzna nagrodę specjalną, „Statuetkę Jaskółki”.
Nagrodą uhonorowana zostanie szkoła ponadgimnazjalna, która w okresie minionych trzech lat miała największą ilość laureatów w projekcie „Matura na 100 procent” oraz uczelnia, którą w okresie minionych trzech lat najczęściej wybierali laureaci projektu.
4. Statuetką „Jaskółki” będą też każdorazowo nagradzani laureaci, którzy ze wszystkich egzaminów maturalnych uzyskali wynik 100%.
5. Organizator może też przyznać specjalne wyróżnienie dla najlepszego maturzysty z województwa, na terenie którego organizowana jest gala finałowa danej edycji projektu. Warunkiem otrzymania wyróżnienia jest spełnienie kryteriów określonych w §6.
6. Organizator projektu może również przyznać dodatkowo stypendia dedykowane, ufundowane ze środków pozyskanych od organizacji i instytucji zewnętrznych, na warunkach zdefiniowanych przez Darczyńcę.

Kraków, 8 kwietnia 2018