REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU „MATURA NA 100 PROCENT”

§ 1

Organizatorem Projektu jest Fundacja „Zawsze Warto”, partnerem merytorycznym Centralna Komisja Egzaminacyjna.

§ 2

Projekt ma charakter ogólnopolski i realizowany jest jako podsumowanie każdej kolejnej edycji egzaminów maturalnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

§ 3

Dla zapewnienia bezstronności i przejrzystości decyzji przyznających coroczne stypendia Fundacja powołuje Kapitułę Projektu.

W skład Kapituły wchodzą:

 • Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Wojewódzki Kurator Oświaty właściwy dla miejsca corocznej Gali projektu
 • Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwy dla miejsca corocznej Gali projektu
 • dwaj przedstawiciele organizatora, w tym Prezes Fundacji jako Przewodniczący Kapituły.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której wśród finalistów projektu znajdą się osoby spokrewnione z członkami Kapituły przyjmuje się zasadę, że dana osoba nie będzie uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji przyznających stypendia lub nagrody finansowe czy materialne.

§ 4

 1. Kapituła zbiera się raz w roku, a decyzje o przyznaniu stypendiów podejmuje na podstawie otrzymanych wyników kolejnej edycji egzaminów maturalnych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 2. Decyzje podejmowane są większością głosów, a w przypadku ich równej ilości decyduje głos przewodniczącego Kapituły.

§ 5

Kandydaci do tytułu laureata projektu „Matura na 100 procent” wyłaniani są spośród wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy spełnili następujące kryteria:

 1. W danym roku szkolnym po raz pierwszy zdawali egzamin maturalny organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 2. Przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej i ustnej albo uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad zawartych w wykazie ogłoszonym w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, co jest równoznaczne ze zwolnieniem z przystępowania do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
 3. Przystąpili do co najmniej dwóch egzaminów w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.
 4. Z każdego egzaminu (przedmiotu) maturalnego uzyskali wynik co najmniej 90% i z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik 100%.

§ 6

Kandydaci do tytułu laureata projektu „Matura na 100 procent” wyłaniani są spośród wszystkich absolwentów techników, którzy spełnili następujące kryteria:

 1. W danym roku szkolnym po raz pierwszy zdawali egzamin maturalny organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 2. Przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej i ustnej albo uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad zawartych w wykazie ogłoszonym w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, co jest równoznaczne ze zwolnieniem z przystępowania do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
 3. Przystąpili do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
 4. Z każdego egzaminu (przedmiotu) maturalnego uzyskali wynik co najmniej 85% i z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik 100%.

§ 7

Spośród finalistów spełniających kryteria określone w §5 lub §6 tworzona jest lista laureatów według następujących kolejno kryteriów:

 1. Liczba wszystkich wyników w stosunku do liczby wyników 100%,
 2. Liczba wyników 100%,
 3. Liczba wyników 100% z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym,
 4. Średnia arytmetyczna wszystkich wyników.

W przypadkach nieprzewidzianych powyższymi kryteriami ostateczną decyzję dotyczącą listy laureatów podejmuje Kapituła.

Dodatkowo, niezależnie od powstałej wg powyższych kryteriów (§5 lub §6) listy corocznych laureatów, w przypadku gdy na tej liście nie pojawi się żaden absolwent technikum, Kapituła uzupełni listę laureatów o najlepszego maturzystę – absolwenta technikum, który osiągnie z każdego egzaminu maturalnego wynik co najmniej 80% i uzyska najwyższą średnią ocen wśród absolwentów techników.

§ 8

 1. Absolwenci – maturzyści spełniający kryteria określone w §5 lub §6 otrzymują tytuł Laureata Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent” i dyplom, co potwierdza po weryfikacji Kapituła.
 2. W miarę posiadanych środków organizator projektu funduje roczne stypendia lub nagrody. Laureatów stypendiów i nagród ustala Kapituła według kryteriów podanych w §7.
 3. Organizator, raz na trzy lata, przyzna nagrodę specjalną, „Statuetkę Jaskółki”.
  Nagrodą uhonorowani zostaną:
  • szkoła (liceum, technikum), która miała przez trzy poprzednie lata łącznie największą liczbę laureatów w projekcie „Matura na 100 procent”
  • uczelnia, którą w okresie poprzednich trzech lat na miejsce swoich studiów wybierali najczęściej laureaci projektu
  • oraz dodatkowo – uczelnia techniczna, wybierana w wyżej wymienionym okresie najczęściej na miejsce studiów przez laureatów projektu.
 4. Statuetką „Jaskółki” będą też każdorazowo nagradzani laureaci, którzy ze wszystkich egzaminów maturalnych uzyskali wynik 100%.
 5. Organizator może też przyznać specjalne wyróżnienie dla najlepszego maturzysty z województwa, na terenie którego organizowana jest gala finałowa danej edycji projektu. Warunkiem otrzymania wyróżnienia jest spełnienie kryteriów określonych w §5 lub §6.
 6. Organizator projektu może również przyznać dodatkowo stypendia dedykowane, ufundowane ze środków pozyskanych od organizacji i instytucji zewnętrznych, na warunkach zdefiniowanych przez Darczyńcę.
 7. Misją projektu jest nie tylko wyróżnienie i promocja najlepszych z najlepszych corocznie polskich maturzystów oraz szkół tworzących warunki do osiągania nieprzeciętnych wyników przez swoich absolwentów ale również promocja etycznych postaw i zachowań uczniów i szkół w procesie edukacji.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania tytułu finalisty lub laureata (zarówno szkole jak i osobie indywidualnej) w przypadkach naruszenia (w ostatnich trzech latach) zasad regulaminowych przeprowadzenia egzaminów maturalnych, w tym unieważnienia egzaminów z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających.

§ 9

 1. Liczbę laureatów w danej edycji projektu, na podstawie kryteriów podanych w §5, §6 i §7 ustala Kapituła.
 2. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może podwyższyć lub obniżyć kryterium, o którym mowa w §5 ust. 4 i §6 ust. 4.
 3. Decyzja Kapituły jest ostateczna.

Kraków, 31 maja 2022