STATUT FUNDACJI „ZAWSZE WARTO”
Tekst jednolity

PREAMBUŁA

Fundacja „Zawsze Warto” została powołana przez Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z poczucia społecznej misji przypisanej każdemu odpowiedzialnemu biznesowi.
Realizacją tej idei będzie podejmowany przez Fundację program szeroko rozumianej edukacji humanistycznej, społecznej i obywatelskiej oraz różnorodne formy aktywności na rzecz otaczającego nas środowiska i natury.
Fundacja realizować będzie swoje cele głównie z młodzieżą i dla młodzieży, z codziennym jednak wsparciem wolontariuszy – nauczycieli i wychowawców, szeroko korzystając z doświadczeń pokolenia seniorów.
W codziennej pracy Fundacja wykorzystywać będzie dorobek narodowej i europejskiej kultury i nauki, podejmując działania na rzecz współpracy i międzynarodowego dialogu ponad podziałami i różnicami kulturowymi oraz religijnymi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Zawsze Warto”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym przez Marię Waliczek, działającą w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zwaną dalej Fundatorem, sporządzonym przez notariusza Dagmarą Antosiak prowadzącą Kancelarię Notarialną w Czernichowie, w dniu 19 marca 2015 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych dla ułatwienia współpracy z partnerami z zagranicy.

§ 4

Czas działania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 5

Fundacja może ustanawiać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym dla niej zasłużonym.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest:

1) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalność charytatywna;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
14) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
15) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
16) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyka i krajoznawstwo;
18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
20) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
21) promocja i organizacja wolontariatu;
22) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
23) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
24) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
25) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
26) rewitalizacja;
27) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32a tej ustawy.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) inicjowanie i podejmowanie działań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym szczególności adresowanych do dzieci i młodzieży oraz osób starszych;
2) inicjowanie i podejmowanie działań podtrzymujących i upowszechniających tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspólnot lokalnych, w szczególności w formie warsztatów, debat i wydarzeń kulturalnych;
3) realizację działań edukacyjnych, w tym w szczególności obejmujących włączanie w proces uczenia się w ramach kształcenia ustawicznego wszystkich chętnych niezależnie od wieku i statusu społecznego;
4) podejmowanie działań realizujących postulat integracji wewnątrz i międzypokoleniowej wśród osób starszych,
5) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz kreowania postaw proekologicznych;
6) podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju środowiska lokalnego oraz aktywizacji jego mieszkańców do udziału w życiu społecznym;
7) prowadzenie działalności oświatowej, naukowej i badawczej realizowanej w szczególności poprzez organizowanie seminariów, konferencji, zjazdów, szkoleń i warsztatów w zakresie celów określonych niniejszym Statutem;
8) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
9) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
10) prowadzenie działalności popularyzatorsko – informacyjnej w zakresie celów określonych niniejszym Statutem;
11) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji;
12) wspieranie i współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, oraz organizacjami zrównanymi z nimi w prawach, w każdej prawnie dopuszczalnie formie, w zakresie celów statutowych Fundacji,
13) inicjowanie, podejmowani i finansowanie innych prawnie dopuszczalnych działań realizujących cele Fundacji,
14) współpracę z władzami publicznymi, instytucjami i środowiskami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, zarówno w kraju, jak i za granicą.

2. Działalność określona w § 7 ust. 1 jest wyłącznie działalnością statutową Fundacji i jest prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego, chyba że Zarząd Fundacji określi zasady odpłatności dla danego rodzaju działalności pożytku publicznego.
3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji.

§ 8

Fundacja dla realizacji swoich celów może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi, organami administracji publicznej i innymi podmiotami, oraz tworzyć na zasadach określonych przez prawo inne podmioty.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) przekazany przez Fundatora oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Z majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1000 zł.
3. Dochody Fundacji pochodzą z:

1) dobrowolnych świadczeń, darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
2) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
3) odsetek kapitałowych, dochodów z nabytego przez fundacje majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
4) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
5) subwencji i dotacji ze źródeł publicznych,
6) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
7) innych źródeł.

§ 10

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

WŁADZE FUNDACJI

§ 11

1. Władzami fundacji są:

1) Fundator
2) Rada Fundacji,
3) Zarząd Fundacji

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

RADA FUNDACJI

§ 12

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do piętnastu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
8. W imieniu Fundacji umowy z członkami Zarządu, w tym Prezesem Zarządu, podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 13

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, o ile w statucie nie przewidziano surowszych warunków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady Fundacji oraz głosowanie mogą odbywać się w trybie on-line przy wykorzystaniu łączności na odległość. Warunkiem odbywania posiedzeń Rady w tym trybie jest uprzednie przekazanie zarządowi Fundacji przez członków jej Rady aktualnych adresów poczty elektronicznej. Uaktualnianie adresów poczty elektronicznej (e-mail) należy do obowiązków członków Rady Fundacji. Zawiadomienie wysłane na adres wskazany przez członka Rady Fundacji jest równoznaczne z jego skutecznym doręczeniem. Uchybienie przez członka Rady Fundacji obowiązkowi każdoczesnego uaktualniana danych, nie wpływa na uznanie skuteczności doręczenia korespondencji wysłanej na zgłoszony wcześniej zarządowi Fundacji dotychczasowy adres członka jej Rady.

§ 14

Do zadań Rady należy:

1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 Statutu,
2) dokonywanie zmian Statutu Fundacji,
3) uchwalanie Regulaminu Zarządu Fundacji,
4) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
5) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
6) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
7) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
8) nadzór nad działalnością Fundacji,
9) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
10) podejmowanie innych działań określonych niniejszym Statutem.

§ 15

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 16

1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do trzech Członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem ust. 2 Statutu.
2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2) uchwalanie regulaminów,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
6) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji o wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji,
7) występowanie z wnioskami o dotację oraz dofinansowanie przedsięwzięć w ramach celów Fundacji,
8) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
8. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 18

W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Fundacji i składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie.

RADA PROGRAMOWA

§ 19

1. Dla merytorycznego wspierania działalności statutowej Fundacji, Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji.
2. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji powoływanym przez Radę Fundacji.
3. Rada Programowa składa się, z co najmniej 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne lub prawne.
4. Rada Programowa Fundacji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji.
5. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

1) opiniowanie dla Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji najważniejszych programów działalności Fundacji,
2) występowanie z inicjatywami dotyczącymi nowych przedsięwzięć z zakresu działalności statutowej Fundacji i przedstawianie ich Zarządowi Fundacji lub Radzie Fundacji,
3) działanie na rzecz budowania dobrego wizerunku Fundacji poprzez propagowanie celów i osiągnięć Fundacji.

6. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej.
7. Uchwały Rady Programowej mają charakter doradczy i opiniotwórczy.
8. Uchwały Rady Programowej nie mają charakteru wiążącego dla Zarządu Fundacji chyba, że ich postanowienia zostaną zatwierdzone w formie uchwały Rady Fundacji.

ZMIANA STATUTU

§ 20

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji po uzyskaniu opinii Zarządu Fundacji. Zmiany Statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona, określonych w akcie założycielskim, a także nowych celów pojawiających się w trakcie działalności Fundacji.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 22

1. Działalność gospodarcza może zostać podjęta lub zakończona przez Fundację na podstawie uchwały Zarządu Fundacji.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w następujących obszarach:

1) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
2) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
3) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
4) PKD 32.11.Z Produkcja monet,
5) PKD 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych,
6) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
7) PKD 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,
8) PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
9) PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
10) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet,
11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami targowiskami,
12) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
13) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
14) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
15) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
16) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
17) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
18) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
19) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
20) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
21) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych,
22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
23) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
24) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
25) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
26) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
27) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
28) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
29) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
30) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
31) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,
32) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
33) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
34) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
35) PKD 91.01.B Działalność archiwów,
36) PKD 91.02.Z Działalność muzeów,
37) PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji,
38) PKD 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna,
39) PKD 96.09.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego oraz handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym, na zasadach określonych w stosownych przepisach.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.