Projekt w ramach zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków
w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”

Poetyckie Jaskółki to tomik poezji będący podsumowaniem Jesiennego Święta Poetów organizowanego przez Fundację „Zawsze
Warto” jesiennego konkursu dla uczniów wszystkich etapów nauczania, mającego spopularyzować twórczość przede wszystkim krakowskich poetów.

W tym roku odbędzie się już II edycja projektu.
W przygotowywanym w tym roku (tomik II) wydawnictwie znajdą się, podobnie jak w pierwszym, wiersze uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz rysunki, grafiki inspirowane poezją krakowskich twórców.

Idea święta zainspirowana została chęcią szczególnego uczczenia urodzin pani Ewy Lipskiej, która zgodziła się w pierwszym tomiku
Poetyckich Jaskółek umieścić swoje wiersze obok twórczości próbujących dopiero się zmierzyć z trudną materią poezji młodych ludzi.

Jest szczególną okolicznością przedsięwzięcia fakt, że wszystkie wydarzenia konkursu oraz sama prezentacja tomiku poezji odbywają się na ul. Radziwiłłowskiej, miejscu gdzie lata szkolne swojej młodości spędziła i swoją poetycką twórczość rozpoczynała Wisława Szymborska.

Cele projektu:
1. Prezentacja aktywności artystycznej młodzieży w formie tradycyjnej publikacji i zaproszenia do udziału w konkurach jako działania
zmierzające do wzrostu świadomości znaczenia kultury oraz rozwoju talentów.
2. Podniesienie poziomu wiedzy na temat znaczenia kultury, w tym niematerialnego dziedzictwa literatury i kreowanie postaw otwartości
wobec kultury poprzez udział uczniów w Projekcie.
3. Promocja twórczości krakowskich poetów.

Zaproszenie do konkursu poetyckiego

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków

Logo-Krakow