ZIMBARDO CENTER FOR YOUTH

Centrum Zimbardo dla Młodzieży
przy Fundacji „Zawsze Warto”

Centrum Zimbardo dla Młodzieży przy Fundacji „Zawsze Warto” to miejsce i przestrzeń promocji i wymiany dobrych praktyk w zakresie Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (z ang. HIP) autorstwa prof. Philipa Zimbardo.

hip-logo

Projekt wykorzystując doświadczenie najnowszej psychologii społecznej skierowany jest do dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych. Projekt to część edukacji społecznej, obywatelskiej, podnosi wiedzę i samoświadomość uczestników oraz rozwija moralnie.

Idea projektu HIP bezpośrednio związana jest z misją Fundacji „Zawsze Warto”, a ta to:

  • Budowa społecznego przekonania i wiary, że warto podejmować wszelkie wysiłki na rzecz osobistego rozwoju idącego w parze ze świadomością odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej za drugiego człowieka, za otaczającą nas wokół naturę i środowisko, w którym żyjemy,
  • Wspieranie wszelkich form edukacji i aktywności, które służą ogólnemu dobru,
  • Promocja działań, które podnoszą społeczną świadomość, otwartość i wrażliwość kulturową i środowiskową prowadząc do wzajemnego zrozumienia i otwartości na dialog i porozumienie.

Zadaniem Centrum będzie:

  1. Organizacja warsztatów dla uczniów – wg licencjonowanych materiałów HIP
  2. Organizacja szkoleń dla nauczycieli poświęconych kolejnym modułom HIP
  3. Organizacja cyklicznych spotkań i seminariów dla nauczycieli realizujących projekt z uczniami w celu doskonalenia i wymiany dobrych praktyk.
  4. Organizacja wydarzeń i realizacja projektów odwołujących się bezpośrednio do idei HIP, czyli aktywizujących indywidualnie i społecznie.
  5. Przygotowanie koncepcji i materiałów do realizacji projektu wśród osób dorosłych