Ideą, która przyświeca fundatorom stypendium – Radzie Programowej Fundacji „Zawsze Warto” jest przekonanie, że obecność muzyki w życiu codziennym oraz ukształtowana wrażliwość muzyczna są wartościami niezbędnymi w życiu każdego człowieka.

Z drugiej zaś strony rozwijanie muzycznych umiejętności i pasji wymaga ogromnej pracy oraz determinacji, buduje jednak siłę radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przyzwyczaja do konsekwencji i wysiłku.

Doceniając pracę młodych muzyków, ich pasje i zaangażowanie a także chęć dzielenia się z innymi pięknem muzyki i swoimi umiejętnościami, w podziękowaniu za ciągłą obecność uczniów-muzyków Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie Rada Programowa postanowiła ustanowić roczne stypendium dla ucznia w/w szkoły a wybór kandydatów do stypendium powierzyć wspólnej mądrości społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej szkoły.

 

Rekrutacja

I etap

Wybory dokonywane są w każdej klasie (z wyłączeniem klasy I), która ma prawo zgłoszenia spośród siebie 2 uczniów-kandydatów, z wyłączeniem uczniów nowo przyjętych.

Klasy przekazują szkolnemu koordynatorowi stypendium swój wybór wraz z uzasadnieniem, na które składa się opinia uczniów i wychowawcy.

 

Kandydaci muszą:

  • mieć średnią ocen z poprzedniego roku powyżej 4,0
  • aktywnie działać na rzecz społeczności szkolnej
  • cieszyć się uznaniem i sympatią kolegów, nauczycieli oraz pracowników szkoły
  • prezentować wysoki poziom kultury osobistej i nienaganną postawę moralną
  • kandydaci zobligowani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.

 

II etap

Spośród zgłoszonych kandydatów samorząd uczniowski oraz grono pedagogiczne wybierają (każde) po 3 osoby, a następnie na wspólnym posiedzeniu z zaproponowanych uczniów wybierają 3 finalistów i wraz z pisemnym uzasadnieniem przedstawiają ich kandydatury do stypendium Kapitule.

Ostatecznego wyboru Stypendysty oraz określenie wysokości rocznego stypendium dokonuje Kapituła.

 

Kapituła

Skład Kapituły Stypendium „Zawsze Warto” stanowi:

  • 2 przedstawicieli Rady Programowej Fundacji „Zawsze Warto”
  • 1 przedstawiciel Zarządu Fundacji
  • 1 przedstawiciel POSM

 

Decyzje Kapituły zapadają na zasadzie konsensusu, są poufne i ostateczne oraz nie przysługuje od nich odwołanie.

 

Stypendium

Warunkiem wypłaty Stypendium „Zawsze Warto” jest podpisanie przez Stypendystę umowy stypendialnej.
Stypendium przyznawane jest na okres roku i wypłacane jest w 10 równych ratach w okresie wrzesień-czerwiec.
Wysokość stypendiów należy każdorazowo do kompetencji Kapituły.
Stypendyści zobowiązani są do wspierania działań Fundacji „Zawsze Warto” oraz godnego jej reprezentowania.

 

Kraków, 25.07.2017