WYOBRAŹNIA BOHATERSKA

projekt Fundacji „Zawsze Warto”
w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2018 r.
pn. „Każde dziecko ma talent”

WYOBRAŹNIA BOHATERSKA to projekt zakładający przygotowanie 600 uczniów ze szkół Małopolski do podejmowania aktywności naukowej i społecznej poprzez udział w warsztatach prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli – trenerów w szkołach macierzystych uczniów.

Nauczyciele i uczniowie skorzystają z profesjonalnych materiałów i kart pracy zawartych w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni (HIP) prof. Zimbardo.
Projekt Bohaterskiej Wyobraźni jest w całości opracowany przez Profesora Philipa Zimbardo, dotychczas był realizowany w USA, na Węgrzech, we Włoszech oraz w Polsce zachodniej i centralnej. To inicjatywa o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim, stawiająca sobie za cel promowanie pozytywnych postaw w życiu codziennym oraz kształtowanie i rozwój nastawienia rozwojowego.

Szczególnymi adresatami programu HIP są młodzi ludzie – uczniowie szkół wszystkich etapów edukacyjnych. Projekt to inspirująca forma realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Proponujemy nauczycielom udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami. Następnie przeszkoleni nauczyciele-trenerzy, wyposażeni w materiały edukacyjne do wielokrotnego użytkowania poprowadzą zajęcia warsztatowe w swoich szkołach promując rozwój poznawczy.

Przeszkolony nauczyciel otrzymuje nie tylko wiedzę i umiejętności poświadczone certyfikatem, ale także licencjonowane materiały szkoleniowe, w tym karty pracy dla uczniów oraz inne materiały edukacyjne. Materiały i program zajęć można wykorzystywać w ramach lekcji wychowawczych lub ciekawych zajęć pozalekcyjnych – jest to także wspaniałe poszerzenie i uzupełnienie zajęć przedmiotowych.

Planujemy organizację dwóch niezależnych dni szkoleniowych (11 i 12 października ), w sumie dla 25 nauczycieli. Zgłoszenia przyjmujemy na adres: biuro@zawszewarto.pl lub telefonicznie w dzień powszedni od 24 do 28 września od godz. 9.00 do 15.00.

Od października do grudnia przeszkoleni nauczyciele będą prowadzić zajęcia w swoich szkołach. W sumie ponad 600 uczniów zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie radzenia sobie w różnych życiowych płaszczyznach.

Szkolenia – zaproszenie

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

logo-new-stopa15478